Skip to main content

Natječaj za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sv. Ivan Zelina

01. Ožujak 2024.

Otvoren je natječaj za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sv. Ivan Zelina.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u ,,Narodnim novinama" (1. ožujka 2024.) na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, s naznakom «natječaj za ravnatelja Učilišta - ne otvarati».
O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

pdfNatječaj za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sv. Ivan Zelina